معرفی نهاد : 

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها حسب عنایت و دستور حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) با هدفی متعالی و در راستای ایجاد دانشگاه مؤمن و متعبد به هدایت الهی و در راستای تبیین ارزشهای اسلامی و تعمیق آگاهیهای دینی و اعتقادی دانشجویان و دانشگاهیان و بر اساس مصوبه نهایی اسفندماه سال 1372 شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر ایجاد سازمانی جدید برای تحقق منویات معظم له، بر اساس اهداف و وظایف معین تشکیل گردید که در کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به انجام وظایف مصرح در اساسنامه می پردازد.

نهاد نمایندگی در دانشگاهها در جهت نیل به این اهداف و وظایف الهی دو اصل مهم و اساسی را فراروی خود قرار داده است:
1ـ تأکید و تلاش جدی بر حرکت های زیربنایی و عمیق فرهنگی در راستای رشد و توسعه اندیشه ها و آگاهیهای دینی و اسلامی دانشجویان و دانشگاهیان.
2ـ ایجاد و تقویت روحیه تحرک و مشارکت فعال دانشجویان و دانشگاهیان در عرصه فعالیتهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در سطح جامعه و دانشگاهها.

بر همین اساس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با اهتمام و جدیت تمام نسبت به برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی و ارتباط با نهادها و تشکل های دانشجویی اقدام نموده و در جهت ایجاد ارتباط با اساتید و نیروهای فرهنگی و مذهبی گامهای مؤثری برداشته است.

 

اساسنامه نهاد:

مقدمه

بر اساس دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت ا... خامنه ای مد ظله العالی مبنی بر تجدید نظر در اساسنامه شورای نمایندگان و دفاتر آنها در دانشگاهها ( موضوع مصوبه شماره 1368/ د .ش مورخ 28/4/69 شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحیه های آن ) و ایجاد سازمان جدیدی برای تحقق اهداف مورد نظر معظم له« نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها » با این اهداف ‚ وظایف و سازمان تشکیل می شود :

ماده 1
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها که در این اساسنامه اختصارا « نهاد نمایندگی » نامیده می شود ‚ نهادی است که زیر نظر معظم له در کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به انجام وظایف مصّرح در اساسنامه می پردازد.

ماده 2 – اهداف
توسعه و تعمیق آگاهی ها و علایق اسلامی دانشجویان و دانشگاهیان و تبیین ارزشهای اسلامی.
ایجاد وگسترش فضای معنوی و اسلامی در دانشگاهها و رشد فضائل اخلاقی در دانشگاهیان.
رشد بینش سیاسی در محیط دانشگاهها .
حمایت وهدایت فکری تشکلهای دانشجویی و دانشگاهی .
حاکمیت بخشیدن به ارزشهای اسلامی و انقلابی در سطوح اجرایی و علمی.
مقابله با ترویج عقا ئد وافکار انحرافی و هجوم فرهنگی و تقویت روح خودباوری و استقلال فکری .
تقویت پیوند حوزه و دانشگاه .

ماده 3 - وظایف
تبیین مسایل سیاسی ‚ اجتماعی و فرهنگی از طریق برگزاری جلسات ‚ سخنرانی و بحث و مناظره ‚ نشر مقالات و جزوات و مانند آن.
انجام دادن مسئولیتهای روحانیت در محیط دانشگاه مانند اقامه نماز جماعت و برپایی مجالس و محافل مذهبی و اهتمام به تعظیم شعائر اسلامی و مراسم دینی.
اجرای برنامه های آموزشی ‚ پژوهشی و تربیتی در زمینه علوم و معارف اسلامی از قبیل :
برگزاری گردهمایی ها ونشست های تخصصی ‚ جلسات پاسخ به سوالات ‚ نشر مقالات و جزوات و فعالیتهای فوق برنامه و مانند آن.
حضور فعال در میان دانشجویان و دانشگاهیان به منظور راهنمایی وارشاد فکری و اخلاقی و پاسخ گویی به مسایل شرعی.
هدایت تشکلها و نهادها و حرکتهای اسلامی دانشجویی و دانشگاهی و تقویت فعالیت های اسلامی در دانشگاه.
مطالعه و بررسی وضع دینی و اعتقادی و گرایشهای فرهنگی و سیاسی در محیط دانشگاه و علل ضعفها و نارسا ئیها برای دستیابی به راه حلهای مناسب.
بسط فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و اقامه نماز در دانشگاهها .
همکاری با نهادها و مراکز حوزوی و دانشگاهی و پشتیبانی از آنها برای تقویت پیوند حوزه و دانشگاه.
گزینش علمی و عمومی استادان دروس معارف اسلامی و نظارت بر کیفیت ارائه آن دروس و ارزیابی عملکرد آنان.
تایید رئیس پیشنهادی گروه معارف اسلامی قبل از معرفی به رئیس دانشگاه .
نظارت بر رعایت موازین اسلامی و ارزشهای انقلاب در امور اداره دانشگاهها ‚ تشکلها وفعالیتهای فرهنگی و سیاسی - اجتماعی مراکز هنری و ورزشی و خوابگاههای دانشگاهی و نیز نشریات داخلی دانشگاه.
بررسی مقررات ‚ آیین نامه ها و بخشنامه ها ی راجع به امور فرهنگی در مراکز آموزش عالی و مؤسسات وابسته از نظر انطباق با معیارها و ارزشهای اسلامی و انقلاب اسلامی .
حمایت از نیروهای متخصص و متعهد در دانشگاه.
اعلام نظر کتبی در باره خلافهای بین متون جزوات درسی و مباحث راجع به مبانی ارزشها و دیدگاهها ی دینی و اسلامی از طرف دفتر مرکزی نهاد ‚ به مسئولان ذیربط ‚ برای اصلاح .